fredag, juni 28, 2013

Almedalen nästa

Imorgon bär det av till Almedalen. Har inte varit där på två år. Jag kommer att medverka i ett panelsamtal om cancervård, gå på intressanta och lärorika seminarium, mingla, möta intressanta personer och organisationer, lyssna på Hägglunds tal och förhoppningsvis hinna ta ett dopp. Kanske en saffransglass också.

Jag kommer att vara i Almedalen lördag till onsdag morgon. Det blir intensiva dagar, har ett schema timma för timma. Vill ju hinna med så mycket som möjligt den tid jag är där. Ämnena för mina dagar är allt från läkemedel till cancervård, ADHD och innovationsupphandlingar. Ser fram emot givande möten och lärorika seminarier.

Ikväll har de mer fåfänga förberedelserna gjorts. Typ stryka, skyla de grå och fixa naglar. Väskan är packad och imorgon bär det av mot Oskarshamn och färjan till Visby. Ska försöka hinna uppdatera bloggen från Visby.

Du vet väl om att du kan följa mig på
Facebook: www.facebook.com/miafrisk.KD
Twitter: www.twitter.com/miafrisk
och på Instagram heter jag friskmia

Samarbete för barnens bästa

Idag har jag och kommunalrådet Andreas Sturesson presenterat den nya handlingsplanen för psykisk hälsa barn och unga för media. En viktig satsning som bygger på samverkan och samarbete mellan kommun och landsting, men också civilsamhället. Att vi med gemensamma krafter och resurser ger barn och unga rätt stöd i ett tidigt skede, så möjligheten för ett gott liv ökar.

Radio Jönköping och Jnytt rapporterade från presskonferensen.

Inser när jag ser bilderna från presskonferensen  att jag måste tänka på att le lite mer när jag lyssnar på andra som talar. Ser ju helt bedrövad ut. Men, det är ju faktiskt en allvarlig fråga. Allt för många barn mår inte så bra som vi skulle önska att de gjorde.

De som ser bilderna kan också notera att det finns viss (omedveten) färgsynkning mellan råden;-)

onsdag, juni 26, 2013

Storstädning

Tisdagen ägnades nästan helt åt att rensa skrivbord, sortera papper och rensning av mejlboxar. I min "partimejlbox" hade jag ca 7500 mejl som helt i onödan låg och skräpade och tog plats. Pust!
Nu är det ordning på både mejlboxar, skrivbord och kalender. Känns mycket skönt och befriande inför sommarledighet en. Men också en bra förberedelse inför höstens arbete. 

Före:

Efter:

Terminens "namnskyltar" samlade i en skål:

Anförande om delårsrapport

Ser att jag glömt att lägga in mitt anförande från delårsrapporten som jag skrev att jag skulle göra när jag skrev några korta kommentarer om senaste fullmäktige.

Här är anförandet:

Delårsrapport 1, 2013


Ordförande, ledamöter

Jag vill börja med att yrka bifall till Landstingsstyrelsens förslag till beslut.

Får jag skryta lite? Jag tycker nämligen att det är på sin plats, en dag som denna.

Det är otroligt roligt när våra verksamheter och medarbetare uppmärksammas och prisas för sitt fina arbete. Det är med stolthet och glädje som jag konstaterar att:
Under våren har Ryhov rankats som bästa sjukhus och Värnamo sjukhus som tredje bästa sjukhus i Dagens Medicins ranking av mellanstora sjukhus. Svenska Hygienpriset har tilldelats Höglandssjukhuset. Självdialysen på Ryhov har tilldelats Guldskalpellens hederspris och motiveringen löd så här: ” Pristagarna har tagit begreppet patientmedverkan och patientdelaktighet till en ny nivå genom att skapa en verksamhet där professionen och patienten interagerar på en jämbördig nivå för att förbättra vårdens kvalitet utifrån patientens behov. Medarbetarna har utvecklat sin roll från en vårdande expert till den stödjande coachen, där patienten inbjuds och tillåts ta ett stort ansvar, utan att professionen för ett ögonblick överger sitt ansvar”.
Britt-Mari Banck, sektionschef vid självdialysen, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, har utsetts till Årets banbrytare i vården. Hon är den första som får denna utmärkelse. Stort grattis!

Dessa rankingar, priser mm har möjliggjorts genom politiska beslut som gett ekonomiska förutsättningar för verksamheten och inte minst av den kultur av ständigt förbättringsarbete som genomsyrar vårt landsting genom Qulturums arbete.

Självdialysens arbete visar konkret på bra partnerskap med patienten. I budgeten för 2013 skriver vi om att utveckla fler nya angreppssätt för patientmedverkan och ökat aktivt deltagande av anhöriga och närstående.

Landstingsstyrelsens ordförande har i sitt anförande berört det ekonomiska läget, så jag väljer att lyfta några andra områden under mitt anförande. Men jag vill understryka att det är mycket bekymmersamt att den specialiserade vården beräknas överstiga budget med nästan 140 miljoner kronor detta år. Detta följs noga!

Ordförande,

Vårdskador betyder både mänskligt lidande och ekonomiskt lidande för den som drabbas och för vården innebär det stora kostnader som hade kunnat användas till annan, rätt, vård. Jag kan till exempel nämna att man uppskattar att 4-5 procent av sjukvårdsbudgeten används för att behandla trycksår, d v s en vårdskada. Det är inte lite pengar.

Den senaste mätningen från SKL visar att 10,5 procent av dem som vårdades på länets sjukhus hade en tryckskada eller ett trycksår. Ett resultat bättre än riksnivå, men som borde kunna vara lägre om man arbetar enligt de riktlinjer som finns och med förebyggande insatser.

En grundläggande del i patientsäkerhetsarbetet är att personalen är rätt klädd och följer basala hygienrutiner. Det är en viktig del i att förebygga spridningen av multiresistenta bakterier. I den femte nationella mätningen av placerar sig landstinget åter i topp när det gäller att följa hygienrutiner och klädregler. Det är bra, men det är fortfarande inte full följsamhet. Det är glädjande att det skett en så positiv utveckling när det gäller läkares följsamhet till både hygienrutiner och klädregler. Tvätteriet i Norrköping kan dock inte se att det skett en minskning av användningen av läkarrockar. Är det inte dags att ta bort dem ur sortimentet?

På landstingsstyrelsen i tisdags beslutade vi om att delta i Hjärnkolls arbete med attitydambassadörer. Hjärnkoll är en av regeringens viktigaste satsningar som syftar till att förbättra allmänhetens attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Förändrade attityder bidrar till ett psykiskt friskare Sverige. Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Det finns tyvärr fortfarande många fördomar om psykisk ohälsa. Att det är något skamligt att vara psykiskt sjuk. Fördomar och okunskap som bidrar till att många människor lider i det tysta helt i onödan. För oss kristdemokrater är det en prioriterad fråga att bidra till att stärka och utveckla psykiatrin. Vi kommer nogsamt följa upp arbetet med den nya ledningsplanen för psykiatrin som landstingsstyrelsen godkände i tisdags.

Tillgängligheten är fortsatt god. Det är ständiga utmaningar att jobba för att nå en hållbar tillgänglighet utan berg- och dalbana i köstatistiken. Som patient vill man vara säker på att man kan få vård när man behöver det. Det skapar trygghet. Vår målsättning är att vård ska ges utan onödig fördröjning. Med andra ord en köfri vård. Hög tillgänglighet är grunden för en god vård.

Ungefär var tredje person drabbas någon gång av cancer och utvecklingen av cancervården gör att allt fler överlever. Genom det regionala cancercentrat i sydöstra sjukvårdsregionen pågår ett aktivt arbete för en sammanhållen och effektivare vård för den enskilda patienten så att bästa möjliga cancervård kan erbjudas. Sex löften har getts till regionens invånare och ett av löftena, det första, är att man som cancerpatient ska få behandling inom fyra veckor. Under förra året gick det i snitt 49 dagar innan behandling påbörjades. Endast 22 procent av cancerpatienterna fick vård inom 28 dagar. Det finns stora skillnader mellan olika cancergrupper och inom regionen. Här finns mycket att förbättra och utveckla, både nationellt, regionalt och lokalt om dessa mål ska nås. Men vi har även en hemläxa att göra, för vi kan se i Öppna jämförelser att resultaten i cancervården skiljer sig åt inom länet. Det är inte en jämlik vård och ett av löftena innebär att alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice. Vi behöver exempelvis nivåstrukturera viss cancerkirurgi, erbjuda alla cancerpatienter en kontaktsjuksköterska och öka användningen av multidisciplinära konferenser för bedömning av patienter inför behandlingsstart om vi ska leva upp till våra löften.

Catarina Sjölander kom med en intressant avhandling i våras som visade att anhöriga vid cancersjukdom visade sämre fysisk och psykisk hälsa ett år efter diagnos. Studien pekar på vikten och behovet av bra anhörigstöd vid cancersjukdom för att minska risken för ohälsa och minskat lidande. Vi måste även se de anhöriga och erbjuda bra information och rätt stöd. Det är ett gemensamt ansvar för stat, landsting och kommun. Här har vi en utmaning.

Ordförande,

Till sist vill jag säga något om arbetet med ”de mest sjuka äldre”. Det finns ca 300000 över 65 år med stora behov av vård och omsorg. Det är en prioriterad fråga för oss kristdemokrater att dessa personer får en god och värdig vård. Socialminister Göran Hägglund och Äldreminister Maria Larsson initierade för några år sedan den mest omfattande satsningen, 4,3 miljarder, som någonsin gjorts för att förbättra vården av de mest sjuka äldre. En äldresamordnare är utsedd och det tecknas årliga överenskommelser mellan Socialdepartementet och SKL. Detta är ett utvecklingsarbete som sker i samverkan mellan kommuner och landsting för att få en samordnad och förbättrad vårdprocess för våra äldre med störst behov av vård och omsorg. Man kan se att detta arbete har lett till att mängden ogynnsamma läkemedel till äldre blir färre. Människor är sällan ensamma i dödsögonblicket. Risk för fall, trycksår, undernäring och dålig munhälsa upptäcks och förebyggs. Demensvården förbättras radikalt.

Ju äldre och sjukare en person är desto större är risken att bli akut inskriven i slutenvård. Var femte person över 65 år blir oplanerat återinlagd inom 30 dagar. Vi behöver skapa bättre förutsättningar för en sammanhållen vård och omsorg så att äldre inte ska behöva åka fram och tillbaka mellan olika vårdinrättningar. Konkret handlar det om att arbeta förebyggande, minska undvikbar slutenvård och antalet som läggs in på sjukhus för en andra gång inom 30 dagar. Det är därför vi arbetar med så kallad fokusutskrivning där man identifierar riskpatienter, ringer patienten efter utskrivningen och tydligt ansvar för vårdcentralen att följa upp patienten. Det ska ge en bättre vård och tryggare äldre patienter.

(Som de stora talarna brukar skriva när de skickar ut sina tal, det är det talade ordet som gäller.)

onsdag, juni 19, 2013

Finns inga hundar begravda

Landstingsfullmäktige har sammanträtt i dagarna två i Missionskyrkan i Mullsjö. Det verkar som att den sakrala miljön hade viss påverkan för en moderat citerade första strofen ur "Löftena kunna ej svika" och V hänvisade till både Vatikanen och Tidningen Dagen som stöd för sina argument.

Delårsrapport 1 debatterades och i mitt anförande lyfte jag bland annat patientsäkerhet, Hjärnkoll, cancervården och de mest sjuka äldre. Lägger in anförandet i en separat post.

När jag svarade på oppositionsledarens märkliga misstänksamhet om att "behovsstyrd planering" var en borglig omskrivning för prioritering, blev jag mästrad, pekfingrad och kallad frökenaktig. (Saknade bara ett lilla gumman) Jag frökenaktig? Jag är ju fru sen snart 25 år;-)

I inlägg efter inlägg, fråga efter fråga, från S-ledamöterna kan man ana att de letar efter begravda hundar som inte finns. Majoriteten har faktiskt ingen dold agenda. Men, man kanske utgår från hur det var när S var i majoritet?

Annars var det ACG-systemet som skapade mest debatt genom de interpellationer som ställts.

Noterade även att en av S-ledamöterna fortsatte på härskarteknikens väg när han i sitt anförande om delårsrapporten endast mäktade med att nämna de två manliga gruppledarna i majoriteten vid namn. Vi kvinnor benämndes som "de andra".

Mullsjö kommun har varit fantastiska värdar och visat kommunens bästa. Det är en kommun som andas kultur, friluftsliv och entreprenörskap. 

Tack Tommy Bernevång för bilder från fullmäktige.
söndag, juni 02, 2013

Italiens nationaldag

Vi slog till och firade Italiens nationaldag med ett långkok, Ragú alla Napolatana.
Gott!