torsdag, november 29, 2012

Patientsäkerhet i fokus

Den här veckan har Dagens Samhälle ett temanummer om patientsäkerhet. Läs! http://t.co/QaWwHBMl

Patientsäkerhet är ett viktigt och prioriterat område att arbeta med och regeringen med Göran Hägglund har verkligen satt fokus på det. I vårt landsting är det också ett prioriterat arbete. Jag lyfter nog detta i alla mina anföranden och vi jobbar aktivt för att få en mer säker vård. Kan vi minimera vårdskadorna sparar vi främst onödigt mänskligt lidande, men frigör också resurser till annan vård. I vårt landsting kostar vårdskadorna ca 300 miljoner per år. Pengar som kan användas på ett bättre sätt!

onsdag, november 28, 2012

Anförande hälso- och sjukvård (budget 2013)

Som landstingsråd med ansvar för somatisk- och psykiatrisk vård fick jag förmånen att inleda budgetdebatten om hälso- och sjukvård.

Här är mitt anförande:

Budgetdebatt – hälso-och sjukvård


Ordförande, ledamöter

Den politiska majoriteten har valt att prioritera tre områden denna mandatperiod: psykiatri, cancervård och tillgänglighet.

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Du eller jag eller någon i vår närhet kommer någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa och då är det viktigt att man får rätt vård, stöd och hjälp i ett tidigt skede. För att bli ett föredöme inom svensk psykiatri fortsätter arbetet med utvecklingsplanen för vuxenpsykiatrin. 7 miljoner tillförs för att främst stärka öppenvården och utveckla arbetssätt.

Dessutom avsätts 2 miljoner kronor i utvecklingsmedel för att bland annat förbättra tillgängligheten till neuropsykiatriska utredningar och behandlingar. I februari ska utredningen av den neuropsykiatriska verksamheten vara klar.

I utvecklingsplanen pekar brukarföreningarna på att patienter inom psykiatrisk slutenvård blir passiviserade. Därför föreslår vi att ett projekt initieras tillsammans med bildningsförbunden för att ge stimulerande sysselsättning för patienter inom psykiatrisk slutenvård.

Arbetet med att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga fortsätter. Under 2012 öppnade en mottagning i Huskvarna för barn och ungdomar med lindrig psykisk ohälsa och målsättningen är att liknande verksamhet startar även i Värnamo och på Höglandet.

Landstinget deltar som ett av fyra län i ett projekt som ska ta fram modeller för hur man bemöter och arbetar med barn och ungdomar i familjer med allvarlig fysisk sjukdom eller skada, psykisk sjukdom/funktionsnedsättning eller där en förälder oväntat dör.

Vi satsar även 1,7 miljoner på intensiv beteendeterapi för barn med autism. En viktig satsning för att ge dessa barn så goda förutsättningar som möjligt för ett funktionellt liv.

Ordförande,

Ungefär var tredje person drabbas någon gång av cancer och utvecklingen av cancervården gör att allt fler överlever. Genom det regionala cancercentrat i sydöstra sjukvårdsregionen pågår ett aktivt arbete för en sammanhållen och effektivare vård för den enskilda patienten, så att bästa möjliga cancervård kan erbjudas. Landstinget har ställt sig bakom en nationell screening av tjocktarmscancer, vilket beräknas starta 2013.
Öppna Jämförelser som kom igår visar tyvärr att vi behöver förbättra oss vad gäller avlidna inom 30 dagar efter operation av tjocktarms- och ändtarmscancer. Anmärkningsvärt är att det varierar mellan våra tre sjukhus och det är inte acceptabelt. Vi ska ha en jämlik vård i länet.

Alla har rätt att få ett värdigt slut och att leva hela livet. Satsningar har gjorts för att utveckla den palliativa vården. Det kan bli aktuellt med ökade resurser för palliativ vård utifrån nya nationella riktlinjer.

För att säkerställa en jämlik vård ska alla män som vill göra ett PSA-prov få ta del av Socialstyrelsens information om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer.

För att förbättra vården utifrån ett patientperspektiv utökas vården av blodcancer på Ryhov, genom att vissa delar av vården överflyttas från Universitetssjukhuset i Linköping.

Det sker även en satsning på två nya strålbunkrar och strålkanoner för att utveckla och förbättra cancervården i länet.

Som patient ska jag känna mig trygg i att jag får den vård jag behöver, när jag behöver den utan onödig fördröjning. Tillgängligheten till den specialiserade vården ska bli ännu bättre och målsättningen är en köfri vård. Varje verksamhet ska utveckla remisshantering, schemaplanering, reservrutiner och samverkan mellan sjukhusen för att få balans mellan behov, efterfrågan och kapacitet. I dagsläget har Landstinget begränsade resurser för plastikkirurgi efter fetmakirurgi. Därför utreds möjligheterna till vårdval inom detta område.

Under 2012 har tre logistiker anställts för att förbättra resursutnyttjandet.

I budgeten finns 20 miljoner till förbättrad tillgänglighet.

Om vi ska klara de höga ambitionerna vad gäller tillgänglighet och god vård, är samverkan av avgörande betydelse. En nyckelroll i detta arbete är de medicinska programgrupperna som ska ges ett tydligt uppdrag med mål som ska följas upp och redovisas.

Jag vill kort nämna några övriga satsningar:

Arbetet med att utveckla vården för de mest sjuka äldre som har stora behov av vård och omsorg fortsätter med full kraft tillsammans med länets kommuner. Det är en prioriterad fråga för oss kristdemokrater att dessa personer får en god och värdig vård.

Under början av 2013 görs en översikt av hela dietistverksamheten med handlingsplan och landstingsstyrelsen kan därefter ta beslut om resurstillskott.

Under hösten 2013 påbörjas vårdval i den specialiserade vården med några områden för att stärka patientens valfrihet och öka tillgängligheten. Särskilda informationsinsatser ska genomföras för att öka invånarnas kunskap om valfrihet.

Under planperioden tas ett helhetsgrepp om rehabiliteringsområdet och en översyn görs utifrån ett processperspektiv. Det bildas en länsövergripande samverkansgrupp för rehabilitering. Detta var en av de åtgärder som lyftes fram i rapporten ”Framtidens sjukvård”.

E-hälsa är en viktig del i Landstingets kraftsamling och ska både förenkla och öka invånarnas tillgång till vården, samt göra dem mer delaktiga i vården. Under 2013 blir det till exempel möjligt att boka tid via Mina vårdkontakter.

Under 2013 genomförs pilotverksamhet för Kultur på recept.

Budgetdebatt i dagarna 2

Årets budgetfullmäktige är precis avslutat och efter två dagars debatt, 152 yrkanden och 23 voteringar har vi nu antagit Budget 2013. Nytt för årets debatt var att budgeten debatterades i tre avsnitt; 1, Övergripande, ekonomi, styrning 2, Hälso- och sjukvård 3, Regional utveckling. Varje avsnitt inleddes med partianföranden.

Här är mitt övergripande budgetanförande:

Anförande budget 2013


Ordförande, ledamöter

Den politiska majoriteten i Landstinget lägger en budget som tar ansvar för framtiden. Vi lägger en budget som tar ansvar för att kunna ge länsinvånarna bästa vård och garanterar länsinvånarnas behov till god och tillgänglig vård idag, imorgon och i övermorgon. Vi tar ansvar för utveckla kollektivtrafiken och kulturen. Detta gör vi utan att skjuta över kostnader för dagens verksamhet på våra barnbarn. Vi tar ansvar.

Under 2012 inledde Landstinget en kraftsamling inom bland annat hälso- och sjukvård för äldre, egenvård, patientsäkerhet och e-hälsa för att minska kostnader under kommande år. Utgångspunkten i detta arbete är folkhälsa och partnerskap med patienten. En avgörande faktor för detta arbete är ökad samverkan både inom Landstinget och med länets kommuner. Kraftsamlingen fortsätter under 2013. Landstinget behöver anpassa kostnaderna och förstärka intäkterna med sammanlagt cirka 200 miljoner kronor under 2014-2016 om förslaget till nytt skatteutjämningssystem införs. Det behövs också effektiviseringar för att möta nödvändiga resursförstärkningar inom prioriterade områden. Kraftsamlingen är ett strategiskt viktigt arbete för att uppnå bättre folkhälsa och bättre vård till lägre kostnader.

Den nya ersättningsmodellen för specialiserad vård som införs 2013 är en viktig del för att klara framtidens vård och god ekonomisk hushållning. Torbjörn Eriksson återkommer senare i debatten till detta.

Ordförande,

I mitt anförande tar jag min utgångspunkt i de grundläggande värderingarna och de övergripande strategiska målen.

För oss kristdemokrater börjar välfärden i familjen. Grunden i det förebyggande arbetet för ett hälsosamt liv är att ge goda förutsättningar för föräldraskapet. Här har uppbyggnaden av familjecentraler en viktig funktion med stöd och rådgivning. Vi tar nu krafttag för att starta familjecentraler i de kommuner som ännu inte har en familjecentral. Under 2013 planeras utbyggnad av familjecentraler i Gislaved, Värnamo, Aneby och Habo.

För att lyfta barnperspektivet i Landstingets verksamhet inför vi från och med 2013 ett så kallat barnbokslut. I barnbokslutet samlas fakta och information kring barn och ungas situation och levnadsvillkor i Jönköpings län.

Patientsäkerhet handlar i grunden om bemötande. I mötet mellan patienten och vårdpersonalen läggs grunden för den fortsatta vårdprocessen. Det är inte svårare än så att man som patient ska bemötas med respekt och värdighet utifrån sin unika situation och sina unika behov. För oss kristdemokrater är detta en självklarhet och det handlar i grunden om människosyn och människovärde. Ett gott bemötande är A och O för en god och säker vård och bemötandefrågorna måste alltid stå i centrum. Därför måste man ständigt arbeta med att motverka alla former av diskriminering. Under nästa år läggs ett särskilt fokus på jämställdhet och HBTQ.

Det är viktigt att öka kompetensen kring HBTQ-frågor. Trots att HBTQ-personer som grupp har större vårdbehov än befolkningen i stort är det många som undviker att söka vård på grund av ett kränkande och diskriminerande bemötande. Det är inte acceptabelt. Alla ska bemötas med respekt och värdighet!

Vi kommer att fortsätta att ha fokus på att förbättra patientsäkerheten för att minska enskilda personers lidande, men också för att kunna använda våra gemensamma resurser på bästa sätt.

Ordförande,

Budget och flerårsplan handlar om att lägga grunden för framtidens vård som ska möta både förväntningar och utmaningar. Förväntningar i form av att det i dag är möjligt att genomföra behandlingar och ingrepp som hade varit otänkbara för tidigare generationer. Tidigare dödliga sjukdomar kan i högre grad botas, och mycket lidande kan förhindras. Till exempel har överlevnaden i cancer ökat den senaste 40-årsperioden och fortsätter öka tack vare bättre diagnostik och effektivare behandling. Förväntningar i form av ny medicinsk teknik, behandlingar och läkemedel som ger fler människor möjligheten till ett gott liv.

Och förväntningarna ökar. Det är inte bara individers underliggande behov som styr efterfrågan på vård, utan även vad de förväntar sig av vården och patienterna är i dag mer informerade. Dessa förväntningar höjs i takt med ökat välstånd och yngre har idag högre krav på vården än äldre.

Utmaningar i form av en allt åldrande befolkning som ska försörjas av färre samtidigt som nya läkemedel, behandlingsmetoder och medicinsk teknik ger möjligheter. En ekvation som inte är alldeles enkel att lösa och som ställer krav på oss som politiker och profession, men också på gemene man.

Det går inte att underskatta vikten av ett hälsofrämjande och förebyggande arbete för att minska framtida vårdbehov. Det är ett perspektivskifte i hälso- och sjukvården som kräver nya arbetssätt, men ställer också krav på oss som invånare. Det krävs att vi tar ett större ansvar för vår egen hälsa genom en sundare livsstil men också att vården identifierar patienter med ökad risk för sjukdom och jobbar aktivt med dem innan deras situation förvärrats.

Det kräver också att vi som gemene man har en större kunskap om egenvård. Att vi vet vad vi kan bota själva och när vi behöver söka hjälp av vården och på vilken vårdnivå. Här är sjukvårdsrådgivning via nätet och per telefon en viktig faktor, liksom utvecklingen av Mina hälsotjänster. På så sätt kan vårdens resurser användas till dem med störst behov.

Patienten måste också tillåtas att bli mer delaktig i vården. Erfarenheter visar att då patienten utifrån sina egna villkor kan delta aktivt i planeringen och genomförandet av sin egen vård uppnås resultat som tidigare inte varit möjliga att nå. Detta ställer krav på förändrat arbetssätt och sätter bemötandefrågorna i fokus. Jag lyssnade till en yngre kvinna med Parkinson som synliggjorde detta på ett bra och tänkvärt sätt. Hon sa ungefär så här; ”om årets 8765 timmar egenvård ska fungera måste den årliga timman hos läkaren hålla hög kvalitet. Vården måste bygga på kommunikation, ömsesidig respekt och förståelse och läkaren måste våga överlåta ansvar till patienten.”

Öppna jämförelser är ett viktigt verktyg i utvecklings- och förbättringsarbetet. Idag presenteras årets Öppna jämförelser. 169 indikatorer som visar hur vårt landsting står sig jämfört med övriga landsting när det gäller tillgänglighet, behandlingsresultat, läkemedel och ekonomi. Sammantaget visar Öppna jämförelser att för sjätte året i rad placerar sig Landstinget i Jönköpings län topp. Det är ett kvitto på att i vårt landsting jobbar engagerade och duktiga medarbetare som ger länsinvånarna god vård av hög kvalitet. Men också att det finns förbättringsområden att arbeta med.

Ordförande,

Vi kristdemokrater har tillsammans med övriga i majoriteten tre prioriterade områden för mandatperioden. Dessa områden är psykiatri, cancervård och tillgänglighet. Jag återkommer till detta i debatten om hälso- och sjukvård.

Till sist vill jag för Kristdemokraternas landstingsgrupp yrka bifall till budget- och flerårsplan.

lördag, november 10, 2012

Ett snack med Janne

Jag har förmånen att ingå i redaktionen för IFK Norrköpings sajt på SvenskaFans men tyvärr är det alltför sällan som jag har tid att skriva något där. Mitt uppdrag som landstingsråd prioriteras. Idag hade jag  dock förmånen att få lite tid per telefon med IFK:s tränare Janne Andersson. En otroligt trevlig och öppen människa som man skulle kunna prata länge med. Tror att det är få tränare som är så tillgängliga och öppna mot sina supporters som Janne är. Och karln har verkligen fötterna på jorden, är klok och har nära till skratt. Gillar honom!

Även om Janne Andersson inte gillar galor, hoppas jag innerligt att han vinner priset som Årets tränare på Fotbollsgalan! Det är han värd!

Du kan läsa min intervju med Janne här.

söndag, november 04, 2012

Femma!

Som IFK-supporter är jag stolt och faktiskt lite rörd över den fina säsong som IFK Norrköping har gjort i år. Stort grattis till femteplatsen! Väl kämpat!

Jag är den förste att erkänna, jag hade lite ångest inför årets säsong och skulle ha varit glad, lycklig och lättad om IFK klarat en 10e plats. Ville inte uppleva ännu en ångestfylld höst. Ni, vackra vitablå pojkar, överträffade mina förväntningar med råge med kämpaglöd och moral. Och jag var inte ensam om att tippa fel. Inte ens fotbollsexperterna vågade tippa en 10e plats som jag hade gjort före säsongen...

Vilket lag Janne Andersson har fått ihop! Janne har lyckats få ut det bästa av spelarna och coachat laget på ett bra sätt. När Astrit försvann till Belgien valde han att inte förstärka. Gerson klev fram och gjorde det förtjänstfullt tillsammans med Andreas Johansson på mittfältet. Hasani ville spela i Örebro (superettan) och ersattes av Totte Nyman som visade att han var man att fylla den vitablå tröjan. David Mitov Nilsson klev in mellan stolparna och har gjort det på ett sätt som borde ha gett honom en nominering till årets målvakt på Fotbollsgalan!  Gunnar Heidar Thorvaldsson ser ut att trivas i laget och har gjort 17 mål. Grattis till andraplatsen i skytteligan! David Boo Wiklander har under säsongen visat att utvecklingen vi såg förra året inte var en tillfällighet. Han är numera en trygg, stabil mittback och jag är glad över att han har förlängt sitt kontrakt med IFK.

Det ska också sägas att Janne Andersson är en tränare som är tillgänglig, rak och öppen i intervjuer för supportersajter. Det hedrar honom!

Den här säsongen är nog första säsongen på länge som jag inte känt ångest de sista omgångarna. En ovanlig känsla. Men angenäm. IFK Norrköping slutar femma i Allsvenskan 2012 och jag utgår från att IFK Norrköping med sitt spel bryter förbannelsen över femteplatsen 2013!

Nästa säsong hoppas jag kunna se fler matcher live.

Silly Season kan bli intressant i höst/vinter...