onsdag, november 28, 2012

Anförande hälso- och sjukvård (budget 2013)

Som landstingsråd med ansvar för somatisk- och psykiatrisk vård fick jag förmånen att inleda budgetdebatten om hälso- och sjukvård.

Här är mitt anförande:

Budgetdebatt – hälso-och sjukvård


Ordförande, ledamöter

Den politiska majoriteten har valt att prioritera tre områden denna mandatperiod: psykiatri, cancervård och tillgänglighet.

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Du eller jag eller någon i vår närhet kommer någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa och då är det viktigt att man får rätt vård, stöd och hjälp i ett tidigt skede. För att bli ett föredöme inom svensk psykiatri fortsätter arbetet med utvecklingsplanen för vuxenpsykiatrin. 7 miljoner tillförs för att främst stärka öppenvården och utveckla arbetssätt.

Dessutom avsätts 2 miljoner kronor i utvecklingsmedel för att bland annat förbättra tillgängligheten till neuropsykiatriska utredningar och behandlingar. I februari ska utredningen av den neuropsykiatriska verksamheten vara klar.

I utvecklingsplanen pekar brukarföreningarna på att patienter inom psykiatrisk slutenvård blir passiviserade. Därför föreslår vi att ett projekt initieras tillsammans med bildningsförbunden för att ge stimulerande sysselsättning för patienter inom psykiatrisk slutenvård.

Arbetet med att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga fortsätter. Under 2012 öppnade en mottagning i Huskvarna för barn och ungdomar med lindrig psykisk ohälsa och målsättningen är att liknande verksamhet startar även i Värnamo och på Höglandet.

Landstinget deltar som ett av fyra län i ett projekt som ska ta fram modeller för hur man bemöter och arbetar med barn och ungdomar i familjer med allvarlig fysisk sjukdom eller skada, psykisk sjukdom/funktionsnedsättning eller där en förälder oväntat dör.

Vi satsar även 1,7 miljoner på intensiv beteendeterapi för barn med autism. En viktig satsning för att ge dessa barn så goda förutsättningar som möjligt för ett funktionellt liv.

Ordförande,

Ungefär var tredje person drabbas någon gång av cancer och utvecklingen av cancervården gör att allt fler överlever. Genom det regionala cancercentrat i sydöstra sjukvårdsregionen pågår ett aktivt arbete för en sammanhållen och effektivare vård för den enskilda patienten, så att bästa möjliga cancervård kan erbjudas. Landstinget har ställt sig bakom en nationell screening av tjocktarmscancer, vilket beräknas starta 2013.
Öppna Jämförelser som kom igår visar tyvärr att vi behöver förbättra oss vad gäller avlidna inom 30 dagar efter operation av tjocktarms- och ändtarmscancer. Anmärkningsvärt är att det varierar mellan våra tre sjukhus och det är inte acceptabelt. Vi ska ha en jämlik vård i länet.

Alla har rätt att få ett värdigt slut och att leva hela livet. Satsningar har gjorts för att utveckla den palliativa vården. Det kan bli aktuellt med ökade resurser för palliativ vård utifrån nya nationella riktlinjer.

För att säkerställa en jämlik vård ska alla män som vill göra ett PSA-prov få ta del av Socialstyrelsens information om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer.

För att förbättra vården utifrån ett patientperspektiv utökas vården av blodcancer på Ryhov, genom att vissa delar av vården överflyttas från Universitetssjukhuset i Linköping.

Det sker även en satsning på två nya strålbunkrar och strålkanoner för att utveckla och förbättra cancervården i länet.

Som patient ska jag känna mig trygg i att jag får den vård jag behöver, när jag behöver den utan onödig fördröjning. Tillgängligheten till den specialiserade vården ska bli ännu bättre och målsättningen är en köfri vård. Varje verksamhet ska utveckla remisshantering, schemaplanering, reservrutiner och samverkan mellan sjukhusen för att få balans mellan behov, efterfrågan och kapacitet. I dagsläget har Landstinget begränsade resurser för plastikkirurgi efter fetmakirurgi. Därför utreds möjligheterna till vårdval inom detta område.

Under 2012 har tre logistiker anställts för att förbättra resursutnyttjandet.

I budgeten finns 20 miljoner till förbättrad tillgänglighet.

Om vi ska klara de höga ambitionerna vad gäller tillgänglighet och god vård, är samverkan av avgörande betydelse. En nyckelroll i detta arbete är de medicinska programgrupperna som ska ges ett tydligt uppdrag med mål som ska följas upp och redovisas.

Jag vill kort nämna några övriga satsningar:

Arbetet med att utveckla vården för de mest sjuka äldre som har stora behov av vård och omsorg fortsätter med full kraft tillsammans med länets kommuner. Det är en prioriterad fråga för oss kristdemokrater att dessa personer får en god och värdig vård.

Under början av 2013 görs en översikt av hela dietistverksamheten med handlingsplan och landstingsstyrelsen kan därefter ta beslut om resurstillskott.

Under hösten 2013 påbörjas vårdval i den specialiserade vården med några områden för att stärka patientens valfrihet och öka tillgängligheten. Särskilda informationsinsatser ska genomföras för att öka invånarnas kunskap om valfrihet.

Under planperioden tas ett helhetsgrepp om rehabiliteringsområdet och en översyn görs utifrån ett processperspektiv. Det bildas en länsövergripande samverkansgrupp för rehabilitering. Detta var en av de åtgärder som lyftes fram i rapporten ”Framtidens sjukvård”.

E-hälsa är en viktig del i Landstingets kraftsamling och ska både förenkla och öka invånarnas tillgång till vården, samt göra dem mer delaktiga i vården. Under 2013 blir det till exempel möjligt att boka tid via Mina vårdkontakter.

Under 2013 genomförs pilotverksamhet för Kultur på recept.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det stora problemet är att de som söker akut inte erbjuds en sängplats utan skickas hem i en del fall.

Mia sa...

Jag utgår från att läkaren lägger in de patienter som har behov av sjukhusvård. Jag har inte fått uppgifter om att det är ett stort problem med platsbrist på våra tre sjukhus i länet.
Det som lyfts fram som ett problem är snarare att patienter som egentligen behöver primärvården åker till akuten. Mia