onsdag, oktober 31, 2012

Etiketten är kristdemokrati

Det här med att etikettera ett parti är populärt både internt och externt. Men är det givande? Och för vem? Och varför? Jag själv känner mig inte så hemma i debatten om att Kristdemokraterna bör gå högerut för att vinna väljare. Därför blev jag glad när jag läste intervjun med Göran Hägglund i Dagen.

"– Etiketten är kristdemokrati. Det är den värdegrund vi bygger vår praktiska politik på."

Ja, för mig räcker det gott och väl med den etiketten! Kan en "varudeklaration" för ett parti bli tydligare?

Anförande delårsrapport

Igår sammanträdde landstingsfullmäktige och på dagordningen stod bland annat delårsrapport 2 för 2012. Det är en av de starkaste delårsrapporterna som presenterats, såväl vad gäller ekonomi som måluppfyllelse.

Här är mitt anförande som hölls under debatten om delårsrapporten:

Ordförande, ledamöter


Jag vill börja med att yrka bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut.

Landstingsstyrelsens ordförande har tidigare berört det ekonomiska läget, så jag nöjer mig med att konstatera att målen för en långsiktig och uthållig finansiering av verksamheten nås.
God tillgänglighet är en viktig faktor för att nå det strategiska målet om god vård. När vi debatterade delårsbokslut 2 för 2011 kände jag en viss oro för tillgängligheten. Tillgänglighet är en färskvara och något som man ständigt måste arbeta med. 9 av 10 får vård inom vårdgarantins 90 dagar. Så såg det inte ut för några år sedan. Nu pratar vi om besök eller åtgärd inom 60 dagar. Vi kan se att jämfört med förra året har tillgängligheten förbättrats totalt sett.

Inom röntgen kan man se en tydlig förbättring och nästan alla får en undersökning inom 30 dagar. Vem minns inte när det var långa väntetider för en MR-undersökning?

Även den nationella patientenkäten som kom i dagarna visar att patienterna upplever en bättre tillgänglighet till behandling och operation jämfört med 2010.

84 % av patienterna får hjälp och kan lämna akutmottagningen inom 4 timmar. Också det en förbättring jämfört med förra året.

Lena kommer att beröra den goda tillgängligheten inom primärvården i sitt anförande.

Frågan är om de som inte varit i behov av vård vet hur pass mycket bättre tillgängligheten har blivit? Eller tror man att det fortfarande är långa väntetider för att få vård?

Men vi är inte nöjda ändå. Vår målsättning är att vård ska ges utan onödig fördröjning. Med andra ord en köfri vård. God tillgänglighet är grunden för en god vård. Som patient ska man känna sig trygg i att man får vård när man behöver den. Och det gäller även kroniskt sjuka.

I maj invigdes den nya strokeenheten på Höglandssjukhuset. Syftet är att ha en modern, säker strokevård med kortare vårdtider, färre inläggningar och återinläggningar. Strokeenheten ska ge ett snabbare akut omhändertagande av patienter med stroke, men också förutsättningar att utveckla vården för äldre som har flera sjukdomar. Genom en sammanhållen strokevård där man samlar akut vård och rehabilitering kan man redan se tydliga förbättringsresultat.

Ordförande,

För oss kristdemokrater börjar välfärden i familjen. Grunden i det förebyggande arbetet för ett hälsosamt liv, är att ge goda förutsättningar för föräldraskapet. I detta arbete är familjecentraler en viktig del med stöd och rådgivning för föräldrar. Arbetet med att det ska finnas minst en familjecentral i varje kommun pågår och planering sker för familjecentraler i Habo, Aneby, Värnamo, Gislaved, Smålandsstenar, Vaggeryd och Rosenlund. Det är något som jag är mycket glad över. När vi summerar mandatperioden hoppas jag att det finns minst en familjecentral i varje kommun.

Tyvärr är det allt för många barn som inte mår så bra som vi skulle önska. Det är viktigt att tidigt fånga upp barn och unga som lider av psykisk ohälsa, för att i ett tidigt skede kunna sätta in rätt stöd och insatser. För att klara detta måste vi sätta barnets, ungdomens, behov i centrum och samverka för att kunna ge bästa stöd och hjälp. I augusti öppnade barn- och ungdomshälsan i Huskvarna. Där kan barn och ungdomar mellan 6 och 18 år som bor i Jönköping, Mullsjö och Habo få stöd, råd och behandling för lindrig psykisk ohälsa. Även föräldrar kan vända sig hit. Problemen kan handla om exempelvis ångest, stress, oro,~kriser eller relationsproblem. På barn- och ungdomshälsan arbetar personal från~Landstinget i Jönköpings län och socialtjänsten i Jönköpings kommun. Målsättningen är att motsvarande verksamhet ska starta i söder och på Höglandet. Genom samverkan minskar vi risken för att någon faller mellan stolarna. Istället kan vi erbjuda en hel soffa.

Ordförande,

Arbetet med utvecklingsplanen för psykiatrin fortgår. Utvecklingsmedlen har hittills använts för att täcka kostnader för en psykiater per sjukvårdsområde. De 10 miljoner som finns avsatta för årets utvecklingsarbete kommer att användas fullt ut.

Den nationella patientenkäten visar, trots att det är litet svarsunderlag, att den patientupplevda kvaliteten inom psykiatrisk öppenvård är något lägre jämfört med 2011. Det gäller bland annat tillgänglighet och förtroende. Inom den psykiatriska slutenvården är det omvända förhållanden och Landstinget når ett resultat som är näst bäst i landet. Där upplever patienterna en högre kvalitet när det gäller bland annat tillgängligheten och nyttan med vården man fått, jämfört med 2011. Vi kan se att utvecklingsarbetet inom psykiatrin ger resultat och att den planerade förstärkningen av psykiatrins öppenvård under 2013 behövs.

måndag, oktober 15, 2012

Budget 2013

Idag har majoriteten i Landstinget presenterat förslag till Budget för 2013 (pressmeddelande). Det är en ansvarsfull och återhållsam budget med tanke på att det nya kommunala utjämningssystemet kommer att få genomslag 2014-2016. Därför fortsätter arbetet med Kraftsamlingen för att vi ska använda skattemedlen på effektiva och bästa sätt. Men det är det några satsningar som prioriteras. Jag är extra glad för att utvecklingen av psykiatrin fortsätter och att det tillförs 9 miljoner till psykiatrin. Fokus ligger på den psykiatriska öppenvården, neuropsykiatri samt utvecklingsplanen. Målsättningen att bli ett föredöme inom svensk psykiatri kvarstår. Det föreslås också en satsning på intensiv beteendeterapi för barn med autism.
Satsningen på hög tillgänglighet fortsätter, likaså uppbyggnad av familjecentraler. Vi tar höjd för att det kan krävas resurser efter att översyn har gjorts av dietistverksamheten, de nya nationella riktlinjerna för palliativ vård samt nationellt projekt för screening av tjocktarmscancer. Hälsosamtal, vårdval specialiserad vård (hösten 2013) och E-hälsa är andra frågor som lyfts fram.

För att förverkliga Trafikförsörjningsprogrammet krävs en resursförstärkning på 14 miljoner 2013 och det sker en resursförstärkning till Smålands Musik och Teater (4 miljoner).

Under 2013 görs en satsning på 8 miljoner för arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och det är viktigt med en god arbetsmiljö.

Nytt i budget är också att barnbokslut ska göras från och med 2013 för att lyfta barnperspektivet i Landstingets verksamhet. I barnbokslutet samlas fakta och information kring barn och ungas situation och levnadsvillkor i Jönköpings län.

Som kristdemokrat är jag över vårt gemensamma budgetförslag!

fredag, oktober 05, 2012

Intensivt budgetarbete

Just nu är vi mitt uppe i ett intensivt budgetarbete. Låt mig berätta hur det ser ut:
*Den 18-19 september samlades Planeringsdelegationen för en genomgång av budgetförutsättningar etc.
*Majoriteten hade ett gemensamt gruppmöte den 27-28/9 med fokus på budgeten.
*Den 2 oktober fick vi utkastet till budget från tjänstemännen och det putsas nu.
*Den 16 oktober ska vi presentera majoritetens förslag för oppositionen.
*6 november behandlar Planeringsdelegationen budget 2013.
*13 november behandlar Landstingsstyrelsen förslag till budget.
*27-28 november fastställer landstingsfullmäktige budget för 2013.

Så tiden mellan den 2-16 oktober ska texter bearbetas, förslag kostnadsberäknas och förankring ske i de politiska partierna.

Idag har gruppledarna i majoriteten jobbat med budgeten och det har varit konstruktivt. Det goda samarbetet och tilliten till varandras ansvarsområden gör att inga regelrätta förhandlingar har krävts. Arbetet sker i gott samförstånd och utifrån att vi ska genomföra det vi gått till val på. Arbetet präglas också av tillit och en hel del skratt. Det ger en bra grund för beslut som är till gagn för länsinvånarnas bästa.

Jag är tacksam för att vara en del av en majoritet som drar åt samma håll, där det är högt i tak och nära till skratt.