måndag, oktober 15, 2012

Budget 2013

Idag har majoriteten i Landstinget presenterat förslag till Budget för 2013 (pressmeddelande). Det är en ansvarsfull och återhållsam budget med tanke på att det nya kommunala utjämningssystemet kommer att få genomslag 2014-2016. Därför fortsätter arbetet med Kraftsamlingen för att vi ska använda skattemedlen på effektiva och bästa sätt. Men det är det några satsningar som prioriteras. Jag är extra glad för att utvecklingen av psykiatrin fortsätter och att det tillförs 9 miljoner till psykiatrin. Fokus ligger på den psykiatriska öppenvården, neuropsykiatri samt utvecklingsplanen. Målsättningen att bli ett föredöme inom svensk psykiatri kvarstår. Det föreslås också en satsning på intensiv beteendeterapi för barn med autism.
Satsningen på hög tillgänglighet fortsätter, likaså uppbyggnad av familjecentraler. Vi tar höjd för att det kan krävas resurser efter att översyn har gjorts av dietistverksamheten, de nya nationella riktlinjerna för palliativ vård samt nationellt projekt för screening av tjocktarmscancer. Hälsosamtal, vårdval specialiserad vård (hösten 2013) och E-hälsa är andra frågor som lyfts fram.

För att förverkliga Trafikförsörjningsprogrammet krävs en resursförstärkning på 14 miljoner 2013 och det sker en resursförstärkning till Smålands Musik och Teater (4 miljoner).

Under 2013 görs en satsning på 8 miljoner för arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och det är viktigt med en god arbetsmiljö.

Nytt i budget är också att barnbokslut ska göras från och med 2013 för att lyfta barnperspektivet i Landstingets verksamhet. I barnbokslutet samlas fakta och information kring barn och ungas situation och levnadsvillkor i Jönköpings län.

Som kristdemokrat är jag över vårt gemensamma budgetförslag!

Inga kommentarer: