onsdag, februari 15, 2012

Samverkan krävs för barnens bästa

Jag har precis läst BRIS-rapporten 2012. Ingen rolig läsning alls. Allt för många barn och unga mår inte så bra som vi skulle önska att de gjorde. I rapporten pekar BRIS bl a på att det behövs bättre samverkan mellan kommun och landsting och tydligare ansvarsfördelning om vem som gör vad när ett barn/ungdom drabbas av psykisk ohälsa. Barnen ska få rätt stöd och hjälp, inte bollas emellan olika instanser. Rapporten pekar också på att det är oklart vart barn och unga i åldern 6-18 år ska vända sig när de mår dåligt.

Genom modellområdesarbetet barn och unga psykisk hälsa har vi (landstinget och Jönköpings och Eksjö kommun) just jobbat med dessa frågor. Handlingsplaner finns framtagna och de genomförs nu. För övrigt sprids detta arbete nu till alla länets kommuner. En del i arbetet har just varit att "täppa till glappet" i vården för barn och unga i åldern 6-18 år som drabbats av lindrigare psykisk ohälsa. De som inte behöver den specialiserade barnpsykiatrin på BUP. Jag är därför glad över att det startar en psykosocial enhet i Jönköpings kommun i augusti. Just för att möta dessa behov. Det sker i samarbete mellan kommun och landsting. Det ska bli intressant att följa detta arbete. Det är så viktigt att rätt insatser sätts in i ett tidigt skede. Vi måste se barnen och deras behov i tid!

BRIS-rapporten 2012 finns att läsa här.

Inga kommentarer: