tisdag, juni 19, 2012

Inlägg i debatten om delårsrapport 1, 2012

Landstingsfullmäktige sammanträder i dagarna två. På förmiddagen idag har vi debatterat delårsrapport 1 för 2012 och den debatten är inte avslutad ännu.

Här är mitt anförande i debatten om delårsrapporten:

Ordförande, ledamöter


Jag vill börja med att yrka bifall till Landstingsstyrelsens förslag till beslut.

Landstingsstyrelsens ordförande har tidigare berört det ekonomiska läget. Jag kan konstatera att målen för en långsiktig och uthållig finansiering nås. Vi kristdemokrater och övriga partier i majoriteten tar ansvar för ekonomin och lånar inte av kommande generationer för att kunna ge en god vård till våra invånare. Men, det är ett problem att den specialiserade vårdens kostnader överstiger budget med 66 miljoner kronor och vi följer detta noga. En översyn av resursfördelningssystemet sker nu inför budget 2012.

Som patient vill man vara säker på att man kan få vård när man behöver det. Det skapar trygghet. Regeringens och landstingsmajoritetens satsningar på ökad tillgänglighet under de gångna åren har gett resultat. Hur ser det då ut? Jo, nio av tio får vård inom vårdgarantins 90 dagar. 85 procent av patienterna fick sitt första besök inom 60 dagar, 96 procent av patienterna fick undersökning inom specialiserad vård inom 30 dagar och 80 procent av patienterna fick operation inom 60 dagar. Nästan 100 procent får en undersökning på röntgen inom 30 dagar. I snitt har 84 procent av patienterna fått hjälp och lämnat akutmottagningen inom fyra timmar, även om det skiljer sig något åt mellan de tre akutmottagningarna.

Det är ett perspektivskifte. Innan kömiljarden infördes fanns inte ens en totalbild över hur många patienter som väntade på vård. Nu vet vi. För bara några år sedan var fokus på hur många som väntat mer än 90 dagar på besök eller behandling, nu pratar vi om 60 och 30 dagar. Men målsättningen måste vara högre än så. Målsättningen måste vara att vård ska ges utan onödig fördröjning och att diskussioner om väntetider och köer blir överflödig. Med andra ord en köfri vård. Men för att nå dit krävs fortsatt målmedvetet, aktivt och strategiskt arbete. God tillgänglighet är en färskvara. Det går aldrig att slå sig till ro. Man måste ständigt ha koll på väntetiderna.

Utfallet av kömiljarden för de fyra första månaderna är 6 miljoner bättre än budget och ett resultat av verksamhetens strategiska och målmedvetna arbete. Av de 15 miljoner som avsatts för att klara tillfälliga kapacitetsförstärkningar för hög tillgänglighet, har hittills 1,4 miljoner använts för ortopedi, kirurgi, hudsjukvård och obesitasoperationer. 7 miljoner har reserverats för vårdgarantiremisser för köp inom ortopedi.

Ordförande,

Vårdskador betyder både mänskligt och ekonomiskt lidande för den som drabbas och för vården innebär det stora kostnader som hade kunnat användas till annan vård. En grundläggande del i patientsäkerhetsarbetet är att personalen är rätt klädd och följer basala hygienrutiner. Det är en viktig del i att förebygga spridningen av multiresistenta bakterier. Den fjärde nationella mätningen av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler våren 2012 visar att Landstinget i Jönköpings län fortsatt ligger i den nationella toppen. MEN, jämfört med höstens nationella mätning försämrades resultatet för följsamhet till basala hygienrutiner något, från 88 procent till 85 procent. Det duger inte! Det ska vara 100 procents följsamhet för hygienreglerna. Det ska sitta i ryggmärgen.

Resultatet av den nionde nationella mätningen av vårdrelaterade infektioner på sjukhus visar att 7,9 procent av Landstingets sjukhusvårdade patienter hade en vårdrelaterad infektion vid mättillfället. Det är en av de lägsta siffrorna hittills i länet. Motsvarande siffra för riket var 8,9 procent.

Ordförande,

I maj invigdes länets första blodbuss. Blodbussen är en viktig satsning för att underlätta för fler att bli blodgivare. Att ge blod är en viktig solidaritetshandling som räddar liv. Inte minst kan det bli fler blodgivare i de kommuner som inte har en ”tapp” och på landsbygden genom blodbussen. Är du blodgivare? Jag är det.

I maj invigdes också en av Sveriges modernaste sjukhusbyggnader – hus 36 i Eksjö. Hus 36 inryms ett modernt kök, en ny strokeenhet, utökad möjlighet till dialysvård och en medicinavdelning med bland annat njursjukvård. Det är en satsning på 190 miljoner kronor som nu är klar och det är inte alla landsting som klarar liknande investeringar genom egen finansiering.

Genom att skapa en ny strokeenhet på Höglandssjukhuset kan strokevården på Höglandet förbättras genom en sammanhållen strokevårdkedja. Man följer patienten från första minuten till utskrivning, vilket ger en helhetssyn på patientens behov då både det akuta omhändertagandet och rehabiliteringen finns i samma lokaler.

Till sist vill jag säga något om arbetet med ”de mest sjuka äldre”. Det finns ca 300 000 personer över 65 år med stora behov av vård och omsorg. Det är en prioriterad fråga för oss kristdemokrater att dessa personer får en god och värdig vård. Socialminister Göran Hägglund och äldreminister Maria Larsson har initierat en satsning på 4,3 miljarder under mandatperioden för att förbättra vården av de mest sjuka äldre. Aldrig har en så stor satsning gjorts på denna grupp. En satsning på dem med störst behov. En äldresamordnare har utsetts och en överenskommelse har tecknats mellan Socialdepartementet och SKL som syftar till att förbättra vården och omsorgen genom att samordna och förbättra vårdprocesser i samverkan mellan kommuner och landsting för våra äldre med störst behov av vård och omsorg. Detta är ett arbete som jag kommer att följa mycket noga.

Inga kommentarer: