onsdag, januari 13, 2010

Debattsvar om sexuell hälsa

Då JönköpingsPosten inte finns som nätupplaga lägger jag ut mitt svar på Häggs, Ericssons och Dingizians debattartikel om landstingets handlingsplan för sexuell hälsa här på bloggen.

Mitt svar var infört i JönköpingsPosten den 12 januari.


Svar på debattartikel "Landstingets plan saknar viktiga frågor" i JP den 7 januari

Efter att ha läst Häggs, Ericssons och Dingizians debattartikel om landstingets handlingsplan för sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna, ställer jag mig frågan om de överhuvudtaget har läst den? De skriver bland annat att begreppet rättigheter saknas. Det är ju fel. Handlingsplanen inleds med WHO:s definition av sexuell hälsa där det tydligt står att människors sexuella rättigheter måste respekteras, skyddas och uppfyllas. Landstinget i Jönköpings län står bakom denna definition och anser att den är viktig. Det är just därför den texten inleder handlingsplanen.

Ärligt talat så förstår jag inte på vilket sätt denna handlingsplan skulle kunna få förödande konsekvenser för kvinnor och unga flickor som debattörerna skriver. Vad är det som blivit sämre? Tidigare fanns ingen handlingsplan alls. Dessutom är deras antydningar ett misstänkliggörande av personalen på vårdcentraler, inom kvinnohälsovården och ungdomsmottagningarna som är mycket kompetent och har stor erfarenhet i dessa frågor.

Vidare skriver de att alla unga ska ges sex- och samlevnadsundervisning och ha tillgång till ungdomsmottagningar. Ja, det är en självklarhet och är dessutom en viktig del i handlingsplanen. Det anges tydliga delmål med insatser, mått och ansvariga för dessa områden. Vi ska ha en kvalitetssäkrad och likvärdig ungdomsmottagning i hela länet. En arbetsgrupp tillsätts för att ta fram en gemensam struktur för sex- och samlevnadsundervisningen i skolan från förskoleklass till år 3 på gymnasiet utifrån skolverkets riktlinjer. Handlingsplanen är dessutom framtagen i bred samverkan med berörda parter och gymnasieelever.

Debattörerna saknar viktiga frågor som HBT, sexuellt våld, könsstympning och våld i hederns namn. Visst är det så att denna handlingsplan inte är heltäckande inom området sexuell reproduktiv hälsa och sexuella rättigheter. Det har vi heller aldrig gett sken av att den ska vara och vi väjer inte för viktiga frågor. I handlingsplanen framgår det tydligt att denna första handlingsplan är inriktad på ungdomar och unga vuxna med fokus på att minska antalet fall av sexuellt överförbara sjukdomar och att minska antalet oönskade graviditeter. Det var de frågor som vi såg som mest angeläget att börja med. Landstingsfullmäktiges beslut är att inför revideringen av handlingsplanen 2010 utöka planen till att omfatta även övriga aktuella målgrupper. I protokollet från landstingsfullmäktige finns inga noteringar om yrkanden, voteringar eller reservationer från vare sig Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Om nu handlingsplanen är en sån risk för kvinnors och unga flickors sexuella rättigheter borde man rimligtvis ha reserverat sig. Hägg borde ställa frågan till sina partikamrater i Landstinget varför man inte tog initiativ till en handlingsplan för sexuell hälsa när man hade den politiska makten? Det är Alliansen som tagit initiativ till handlingsplanen och som ser till att den genomförs och vidareutvecklas. Vi tar frågorna om sexuell och reproduktiv hälsa på allvar och agerar.

Mia Frisk
Landstingsledamot (kd)

Inga kommentarer: