måndag, maj 03, 2010

En tillgänglig och säker vård av bästa kvalitet

Idag har Alliansen i Landstinget i Jönköpings län presenterat vårt gemensamma valmanifest. Den här mandatperioden har vi bl a mer än halverat väntetiderna i vården, infört Vårdval Jönköping, utvecklat vården, gjort betydande kultursatsningar och tagit ekonomiskt ansvar. Vi ber väljarna om fortsatt förtroende att fortsätta det framgångsrika förbättringsarbetet.

Följande områden kommer vi att fokusera på under nästa mandatperiod:
  • God hälsa och vård på lika villkor
  • Stärkt patientsäkerhet och värdigt bemötande
  • Köfri vård och förbättrad tillgänglighet
  • Cancervård, vård i livets slutskede och psykiatrin
  • Regional utveckling för ett bra liv
  • God ekonomisk hushållning

Fram till valet kommer jag att presentera olika delar ur Alliansens valmanifest och Kristdemokraternas valmanifest här på bloggen. Jag börjar med vårt löfte om förbättrad tillgänglighet.

Utveckla vårdgarantin

Vi gick till val 2006 på att förbättra tillgängligheten. Och det är ett löfte som vi har hållit. När Alliansen tillträdde i januari 2007 hade nästan 500 länsbor väntat mer än 90 dagar på besök hos specialistläkare och ca 1000 länsbor hade väntat mer än 90 dagar på operation. I december 2009 var motsvarande siffror 78 respektive 120. Aldrig tidigare har så få väntat på besök och operation inom Landstingets sjukhusvård.

Som patient vill man vara säker på att man får vård när man behöver det. Det skapar trygghet. Tillgängligheten till vård i Jönköpings län har avsevärt förbättrats, men vi är inte nöjda. Ambitionen är en köfri vård. Ett steg mot köfri vård är att skärpa vårdgarantin inkluderande tid för utredning och diagnostik till 0-5-30-60. Det innebär att tiden från första kontakt med vården till påbörjad behandling ska vara högst 95 dagar.

Akutmottagningarna ska bemannas och organiseras så att väntetiden i normalfallet inte får överskrida fyra timmar.

Inga kommentarer: